درباره انجمن

انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بارگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و آئین نامه اجرائی ذیربط و پیرو موافقت اصولی شماره 10/03/2995 ص روز 91/04/19 مبنی و تاسیس و ثبت انجمن در اتاق ایران و بر اساس صورتجلسات روز 91/07/05 مجمع عمومی موسسین و 91/07/10 هیئت مدیره، انجمن مزبور تحت شماره 334 روز 91/07/29در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس و به ثبت رسیده است.