شرایط عضویت

شرکت های محترم جهت عضویت در انجمن باید مدارک زیر را تکمیل و به دفتر انجمن ارائه دهند:

  • ارسال درخواست کتبی در سربرگ شرکت به همراه مهر و امضاء مدیر عامل
  • کارت معتبر بازرگانی از اتاق ایران
  • برگ سبز گمرگی معتبر در مورد کود یا سم از یکی از گمرکات رسمی کشور
  • تصویر مدارک پرسنلی شخص یا مدیر عامل شرکت
  • آخرین آگهی روزنامه رسمی(در مورد شرکت ها)
  • نوع فعالیت شرکت باید مشخص باشد (سم، کود)

هنگام ارائه مدارک، نسخ اصلی جهت تطبیق مورد نیاز است.